Bài đăng test

Quá trình xử lý hình ảnh không thành công có thể do máy chủ đang bận hoặc không có đủ tài nguyên.

Tải lên một hình ảnh nhỏ hơn có thể hữu ích. Kích thước tối đa được đề xuất là 2500 pixel.

Leave a Comment